Supporterklubbens årsmöte

Publicerat 2020-05-12

Supporterklubbens styrelsemöte kommer att hållas 30/5 kl. 11:00 i Scaniarinken, i Powerplay på plan 2.

Vi följer givetvis Folkhälsomyndigheten rekommendationer och krav gällande Covid-19. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

För att minska smittorisken kommer Supporterklubbn inte att bjuda på fika under mötet.
Årsmötet kommer att vara i en stor lokal med avstånd mellan respektive stol. Men för att ändå säkerställa antalet personer har vi därför krav på föranmälan innan närvaro.

Skicka ett mejl till: info@supporterklubben.nu. Du ska uppge namn samt medlemsnummer när du bokar.

Agenda:

§ 27 Ärenden vid årsmötet.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras 

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret 
 8. Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret
 9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedare
 16. Inkomna motioner
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

Konstituerande möte

 1. Öppnande av möte
 2. Dagordning
 3. Val av ordförande 
 4. Val av sekreterare 
 5. Justeringsmän
 6. Firmatecknare
 7. Ordförande
 8. Kassör
 9. Sekreterare 
 10. Ledamot
 11. Ledamot
 12. Suppleant
 13. Suppleant
 14. Övriga frågor
 15. Avslutning av möte 

Motioner kan skickas in till info@supporterklubben.nu fram till senast dagen innan årsmötet.